top of page
5 tips voor circulair bouwen
5 tips for circular building systems
 1. Doorloop het werkplan/montagehandleiding eens andersom
  Door simpelweg de stappen andersom te doorlopen kun je snel zien waar mogelijke problemen bij demontage zitten: ontwerp voor demontage!

 2. Ga praten met onderaannemers en leveranciers hoe hun producten hierin mee kunnen
  Circulariteit bereiken we als we intensief samenwerken. Leveranciers kennen hun product door en door: ga bij hen na hoe montage en demontage te organiseren is en of zij interesse hebben in hun product na haar levenduur in het project.

 3. Probeer zo min mogelijk te werken met natte knopen
  Iets dat vastgestord is, is een stuk moeilijker te demonteren dan een montage met bouten.

 4. Zorg ervoor dat alle materialen in het BIM-model voorzien zijn van een correcte materiaalbeschrijving en entiteit
  Het BIM-model wordt in het materialenpaspoort uitgelezen en geordend. Door alle materialen goed te identificeren is een materialenpaspoort straks eenvoudig en foutloos op te stellen

 5. Denk na over op welk niveau het gebouw hergebruikt kan worden: samengesteld element of grondstof? Dit bepaald hoe je je objecten in BIM modelleert
  Een volledige gevel hergebruiken is meer waard dan het hergebruiken van de onderdelen waar deze gevel uit bestaat.

 1. Work through the work plan / assembly manual in reverse                                                                      By simply reversing the steps you can quickly see where there are problems with disassembly: design for disassembly!

 2. Talk to subcontractors and suppliers as to how their products can help
  Circularity is achieved when we work intensively together. Suppliers know their product through and through: Ask them how to organize assembly and disassembly and whether they are interested in their product after it's lifespan in the project.

 3. Try to work as little as possible with wet knots
  Something that is solidified is a lot more difficult to disassemble than a bolted mounting.

 4. Make sure that all materials in the BIM model are provided with a correct material description and entity
  The BIM model is selected and arranged in the material passport. Proper identification of all materials makes it easy to set up a material passport

 5. Think about what level the building can be reused: Composite element or raw material?                   This determines how to model your objects in BIM.
  Reusing a complete facade is worth more than reusing parts of this facade.

Rabobank geeft rentekorting op zeer energieneutrale nieuwbouw
Rabobank gives interest rate discount on highly energy-neutral buildings

Rabobank geeft rentekorting op zeer energieneutrale nieuwbouw
Zeer duurzame nieuwbouwwoningen worden extra aantrekkelijk. Zeker als het aan Rabobank ligt. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan de bank kopers rentekorting geven. De bank wil een zogeheten groene hypotheek bieden.

Rabobank gives interest rate discount on highly energy-neutral buildings.
Very sustainable new-build homes are becoming more attractive.  In co-operation with the 'Rijksdienst voor Ondernemende Nederland' (rvo.nl), the bank can provide buyers with interest rebates. The bank wants to offer a so-called green mortgage.

GreenKey, duurzaamheid in de horeca industrie bewerkstelligen

De Green Key onderscheiding is de belangrijkste standaard op het gebied van milieu verantwoordelijkheid en duurzaamheid binnen de toeristische industrie. Dit prestigieuze ecolabel vertegenwoordigt de verplichting van bedrijven dat hun gebouwen voldoen aan de strenge criteria die door de 'Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid' zijn vastgelegd. Een Greenkey staat voor de belofte aan zijn gasten dat zij ervoor kiezen om op milieu gebied een verschil te maken. De hoge milieunormen van deze hotels worden gehandhaafd door middel van nauwkeurige documentatie en frequente audits. Green Key komt in aanmerking voor hotels, hostels, kleine accommodaties, campings, restaurants en attracties.

Website

Greenkey, unlocking sustainability in the hospitality industry

The Green Key award is the leading standard for excellence in the field of environmental responsibility and sustainable operation within the tourism industry. This prestigious ecolabel represents a commitment by businesses that their premises adhere to the strict criteria set by the Foundation for Environmental Education. A Green Key stands for the promise to its guests that by opting to stay with the Green Key establishment, they are helping to make a difference on an environmental level. The high environmental standards expected of these hotels are maintained through rigorous documentation and frequent audits. Green Key is eligible for hotels, hostels, small accommodations, campsites, restaurants and attractions.

Website

Een andere manier van douchen

Orbital systems maakt gebruik van een gesloten reinigings-technologie om 5 tot 10 liter schoon warm water te recirculeren bij een ideale temperatuur en waterdruk. Gebruik al het water dat u wilt. Zonder een druppel te verspillen. De Orbital systems douche zal de paar liter waarmee u begint doorlopend filteren en op temperatuur houden zo lang als u doucht.

Orbital systems

Transforming the way we shower

Orbital systems uses closed loop re-purification technology to recirculate 5 to 10 litres of clean hot water at the ideal temperature, pressure and flow rate. Use all the water you want. Without wasting a drop. The Orbital systems shower will continuously purify and comfort-correct the few litres you start with, for as long as you shower.

Orbital systems

Oosterwold, de zelfvoorzienende wijk van Almere

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf, alleen of met anderen. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Ze bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. 

Daarnaast is op elke kavel minimaal 50% gereserveerd voor (stads)landbouw. Zodat ook ondanks de komst van zo’n 15.000 nieuwe woningen Oosterwold een groen en productief agrarisch landschap blijft. Hoe Oosterwold er precies uit komt te zien bepalen de Oosterwolders zelf.

Website

Oosterwold, the self-sufficient  Residential area of Almere

Oosterwold is a green, agricultural area between Almere and Zeewolde. Step by step, the area is transformed into a living, working and recreational area. That's what the Oosterwolders will do, either alone or with others. And as sustainable, ecologically and self-sufficiently as possible. Not only do they build their own homes, businesses or facilities, they also deal with there own roads, water management and public spaces.
In addition, on each lot, a minimum of 50% is reserved for (urban) agriculture. So, despite the arrival of some 15,000 new houses, Oosterwold remains a green and productive agricultural landscape. How Oosterwold looks like will be determine by the Oosterwolders themselves.

Paper; Self-organisation in Oosterwold

TreeHotel, weg van de hectiek

Treehotel biedt een unieke hotelervaring: boom(hut)kamers in een eigentijds design in het midden van de ongerepte natuur. Hier kan men de stres van het dagelijks leven vergeten, genieten van de rust en de natuur in een verfijnde maar vertrouwde omgeving.

Maar is TreeHotel wel zelfvoorzienend?

www.treehotel.se

TreeHotel, away from it all

Treehotel offers a unique hotel experience: treerooms with contemporary design in the middle of unspoiled nature. Here you can forget about the time constraints of everyday life, enjoy the serenity, and rejuvenate in a sophisticated yet familiar environment.

But is TreeHotel off-grid?

www.treehotel.se

Waterdunen Zeeland: uniek natuur- en recreatiegebied

Deltawerken 2.0
Waterdunen is het bewijs dat Zeeland een andere benadering heeft naar water. Maar dat het ook als een aantrekkelijke en ongewone natuurgebied en recreatieve zone kan dienen. Waterdunen is ook een delta management project. Maar een heel ander soort dan de bekende grootschalige Deltawerken
die Zeeland beschermen tegen het water. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde.

http://www.waterdunen.com

Waterdunen: a unique nature and recreational area

Deltawerken 2.0

Waterdunen is the proof that Zeeland has a different approach to water. As well as being an attractive and unusual nature area and recreational zone, Waterdunen is also a delta management project. But a very different kind to the familiar large-scale Deltawerken that protect Zeeland against the water. We are combining nature, recreation and tidal effects into an innovative form of coastal defence, with safety as a key prerequisite.

Brochure

Alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in 2020

Alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in 2020 op het gebied van energie en water. Dat is de ambitie van de gezamenlijke Waddeneilanden. De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden werkten hun ambities uit in een manifest. De afgelopen jaren zijn op de eilanden hiervoor veel verschillende lokale initiatieven uitgevoerd.

Om de ambitie echt waar te kunnen maken is samenwerking tussen de eilanden belangrijk. Daarom hebben de eilanden het stappenplan 'Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst in 2020' gemaakt. Hierin staan de plannen en maatregelen voor de komende jaren.

'Op weg naar een energieke toekomst in 2020'

Alle the Dutch islands to be self sufficient by 2020

The Dutch islands signed a common Ambition Manifesto aiming at complete self sufficiency in 2020 aimed at realising activities regarding the four central theme’s of the project, sustainable mobility, energy efficient building, green gas and water and energy.

Most islands around the North Sea are dependent on the main land in terms of water and energy resources. At the same time, almost all islands call for self sufficiency in energy.

The activities leading to tangible results mainly took place on the islands of Ameland and Texel.

Info

 • facebook
 • Pinterest - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle
bottom of page